ENDÜSTRİ TESİSLERİ İÇİN
TOZ TOPLAMA SİKLONLARI

Siklonlar, birbirlerine karışmış halde bulunan, farklı yoğunluktaki madde veya malzemeleri birbirlerinden ayırmak için kullanılan mekanik ayırıcılar olarak tanımlanabilir.

Endüstride yaygın olarak, içerisinde toz, talaş, hububat, vb. katı maddelerden oluşan parçacıklar içeren hava ve benzeri gazların içerisindeki parçacıkların ayrılması ve toplanması amacıyla kullanılırlar.

Bir siklonun tutma verimi, ayrılacak parçacıkların özellikleri ile taşıyıcı ortamın özelliklerine bağlıdır.

Uygun siklonun seçiminde aşağıdaki durumlar göz önüne alınır:

Taşıyıcı gazın debisi ve sıcaklığı ve diğer özellikleri,

Toplanacak malzemenin parça büyüklüğü analizi,

Toplanacak malzemenin özgül ağırlığı,

Hedeflenen toplama verimi, yani siklonda tutulan malzemenin siklona giren malzemeye oranı.

 

Endüstriyel kirli gazların temizlenmesinde veya pnömatik taşıma sistemlerinde, taşıyıcı ortamın içindeki partiküllerin toplanması ve ayrılmasında aşağıda sıralanmış olan mekanik tutma ve ayırma sistemleri kullanılabilir.

 

KLASİK SİKLONLAR

Klasik Siklonların Çalışma Prensibi

Siklon girişinden yüksek hız ile teğetsel olarak siklona giren tozlu hava veya gaza, siklon konstrüksiyonu vasıtasıyla helisel bir akış formu verilerek, yoğunluğu taşıyıcı ortamdan daha yüksek olan parçacıkların merkezkaç kuvvet ile siklon cidarlarına yönlendirilmesi sağlanır. Siklon içindeki ani hız değişimi nedeniyle ataletini kaybeden partiküller siklon cidarından süzülerek alt konik toplama bunkerine akarlar. Bu mekanizma sonucu içerdiği tozlardan arındırılmış olan gaz, siklon merkezindeki çıkış borusu vasıtasıyla siklon üst kısmından dışarıya verilir.

* Yüksek Verimli Siklonlar  (HE serisi Siklonlar)

HE serisi yüksek verimli siklonlar, en yaygın olarak kullanılan siklonlardır. Optimum basınç kayıpları ile ince taneli malzemelerin ayrılması ve toplanması amacıyla kullanılırlar. Bunlar daha çok malzemelerin öğütme ve pulverize edilmesinde meydana gelen ince taneli endüstriyel tozların toplanmasında kullanılırlar.
Duman gazı filtreleme sistemleri ve  pnömatik taşıma sistemlerinde geniş kullanım alanları vardır. Aynı zamanda yüksek parçacık yoğunluğu olan hava ve gazların temizlenmesinde, kaba taneli parçacıkların ayrıldığı düşük basınç kayıplı siklonlardan sonra son temizleyici olarak ince tanelerin ayrılmasında kullanılırlar.
HE serisi siklonlar, minimum parça büyüklüğü 10-20 mikron aralığında olan tozlu hava ve gazlarda yüksek toplama verimi sağlarlar.

* Düşük Basınç Kayıplı Siklonlar (LP serisi Siklonlar)

LP serisi siklonlar, yüksek verimli siklonlardan daha düşük basınç kayıpları ile daha kaba malzemelerin ayrılması ve toplanması amacıyla kullanılırlar. Bunlar daha çok hububat öğütme, ağaç işleri, taşlama ve şekil verme, dökümhaneler gibi yerlerde, malzemelerin öğütme ve pulverize edilmesinde meydana gelen kaba taneli endüstriyel tozların toplanmasında kullanılırlar.

Minumum parça büyüklüğünün yüksek verimli siklonların kullanılmasını gerektirmediği hallerde ve pnömatik taşıma sistemlerinde geniş kullanım alanları vardır. Aynı zamanda yüksek verimli siklonlardan önce ön temizleyici olarak kaba tanelerin ayrılmasında kullanılırlar.

LP serisi siklonlar, ayrılacak malzemenin özgül ağırlığının takriben 1,5 , minimum parça büyüklüğünün 40 mikron ve üzeri, taşıyıcı hava sıcaklığının çevre şartlarında olması durumunda yüksek toplama verimi sağlarlar.

Klasik siklonlar, her kapasite ve her türlü gaz için parçacık ve gaz özellikleri dikkate alınarak özel olarak dizayn ve imal edilirler.

 

Klasik Siklon Parçaları

Gövde ve Alt Bunker: Gövde, gerekli kalınlıkta siyah sactan silindirik form ve ebatta, alt bunker, konik formda imal edilir. Yüksek toz tutma kapasitesinde uygun basınç düşümü ile çalışır.

Gaz Giriş Flanşı : Dikdörtgen kesitli olup, gövde ile aynı özellik ve kalınlıktaki sactan imal edilir. Gaz kanalı bağlantısı flanşlı olup, karşı flanşı ile birlikte teslim edilir.

Gaz Çıkış Flanşı : Dairesel kesitli olup, gövde ile aynı özellik ve kalınlıktaki sactan imal edilir. Gaz kanalı bağlantısı flanşlı olup, karşı flanşı ile birlikte teslim edilir.
Toz Alma Kapağı : Siklon bunkerinde biriken tozların zaman zaman dışarı alınmasını sağlamak üzere, kolay açılabilir menteşeli, gaz sızdırmaz boşaltma kapağı bulunur.

Toz Alma Flanşı : Talep halinde siklon bunkerinde biriken tozların hava kilidi veya dönel besleyici ile sürekli olarak dışarı alınmasını sağlamak üzere, hava kilidi flanş ölçülerine uygun adatörü ile birlikte teslim edilir.

Taşıyıcı Ayaklar : Siklon ebatları ve ağırlığı dikkate alınarak, köşebent veya NPU profilden imal edilmiş gerekli yükseklikte 3 veya 4 ayaklı olarak teslim edilirler.

 

 

* MULTİSİKLONLAR

Multisiklonlar, duman gazları gibi toz yüklü atık gazların ve proses hava ve gazlarının dinamik olarak temizlenmesinde kullanılırlar. Toz tutma verimleri klasik sistemlere oranla daha yüksek ve tutulabilecek parça büyüklükleri çok daha ince ve küçüktür.

Multisiklonların Çalışma Prensibi

Multisiklonlar, kare veya diktörtgen kesitli bir gövde içine yerleştirilmiş birden fazla sayıda küçük siklonlardan oluşurlar.
Beher siklon grubu prensip olarak iç içe geçmiş iki borudan oluşur. Siklon girişinden yüksek hız ile iki boru arasından eksenel olarak siklona giren tozlu hava veya gaza, iki boru arasındaki kanatçıklar yardımıyla helisel bir akış formu verilerek, yoğunluğu taşıyıcı ortamdan yüksek olan partiküllerin merkezkaç kuvvet ile dış boru iç cidarlarına yönlendirilmesi sağlanır. Siklon içindeki ani hız değişimi nedeniyle ataletini kaybeden partiküller, dış boru iç cidarından süzülerek alt konik toplama bunkerine akarlar. Tozundan arındırılmış hava veya gaz, siklon merkezindeki iç çıkış borusu vasıtasıyla siklon üst kısmından dışarı verilir.

Multisiklonlara hava girişi yandan olup, çıkışı karşı istikamette yandan veya yukarıya şeklinde olabilir.

Multisiklonların tutabilecekleri partikül büyüklükleri klasik siklonlardan çok daha küçük olduğu gibi toz tutma verimleri de daha yüksektir.

 

 

Multisiklonların Parça Büyüklüğü - Tutma Verimliliği

Parça Büyüklüğü  µm 20 10 5 4 3 2 1
Tutma Verimi % 100 95 90 80 60 45 30

 

* TORBALI FİLTRELER

Torbalı filtreler, içerdiği parçacık büyüklüğü küçük ve toz yoğunluğu düşük olan hava ve gazların temizlenmesinde kullanılırlar. Klasik ve multisiklonlara oranla, basınç kayıpları ve tutma verimleri daha yüksektir.

 

* GAZ YIKAYICILAR

İçerisinde tozdan daha fazla çevre sağlığına zararlı ve çevreyi kirletici yağ, solvent, ağır metal buharları ve gazları, koku, vb. bulunan hava ve gazların yıkama suretiyle temizlenmesi amacıyla kullanılırlar.

Örneğin, ram makinaları ve benzeri yüksek sıcaklıkta malzeme işleyen makinalardan atık gazların içerisinde bulunan çevreyi kirletici ve insan sağlığına zararlı yağ buharlarının yıkama suretiyle tutulması ve ayrılması amacıyla,
Yağlı ve tozlu malzeme işleyen her türlü sanayi tesisinde, çevreye atılan ve içerisindeki partiküller veya kirleticiler filtre sistemleriyle tutulamayan gazların temizlenmesinde.

"DEMİR MAKİNA Gaz Yıkama Sistemleri", atık gazın ve içerisinde bulunan kirleticilerin karakteristikleri dikkate alınarak her sistem için özel olarak tasarlanıp imal edilirler.

mail: mail@demirmakina.com