ÖN OCAKLI KAZANLAR

 

Isı ve buhar üretimi için kazanlarda katı yakıtların kullanılması petrol ürünü sıvı yakıtlara oranla çok daha ekonomik olmaktadır. Yakıt olarak yerli üretim kömür veya işletmelerden yan ürün olarak çıkan diğer katı yakıtların kullanılması işletmeye ek bir gelir ve ülkemize döviz tasarrufu sağlayacaktır.

Bir kazanın işlevi, kullanılan yakıtın en yüksek verimle yanmasını ve yanma sonucu oluşan ısının sisteme en yüksek verimle aktarılmasını sağlamaktır.

Sıvı veya gaz yakıtlar yakmak üzere dizayn ve imal edilen kazanlar, katı yakıtlar yakılması söz konusu olduğunda öncelikle yanma hacimleri bakımından yetersiz kalmaktadırlar.

Bu amaçla geliştirdiğimiz Ön Ocaklı Kazanlar belirli bir kapasite büyüklüğünden itibaren kömür, talaş, odun parçaları, ayçiçeği kabuğu, prina, fındık kabuğu, vb. katı yakıtlar ile buhar ve/veya ısı üretiminde kullanılırlar.

DEMİR MAKİNA Katı Yakıt Yakma Sistemlerinin Avantajları :

  • Ekonomik enerji üretimi,

  • Tam yanma ve yüksek verim,

  • İşletme ve bakım kolaylığı ve otomasyonu,

  • Alternatif yakıtlar kullanabilme olanağı,

  • Gerektiğinde el ile besleme yapılabilmesi,

  • Çevre kirliliğinin önlenerek temiz bir kazan dairesi ve çevre sağlanması,

  • Tümüyle yerli üretimdir, ithalata bağlı yedek parça sorunu yoktur,

Ön ocaklı bir ısı veya buhar üretim sistemi aşağıda tanımlanan cihaz ve elemanlardan oluşmaktadır.

 

ÖN OCAK

Kazanın ön tarafında bulunan ön ocak, esas itibariyle boru-lama-boru konstrüksiyonlu su borularının meydana getirdiği su duvarlarından oluşan bir seksiyondan meydana gelir. Ön ocak alt kısmında yakıtın yanmasını sağlayan ızgara veya yakma sistemi ile ızgaranın altında küllük veya kül alma sistemi bulunur. Ön ocak, yakıtın en verimli bir şekilde yanmasını sağlayacak yanma hacmini ve ızgara yüzeyini içerecek şekilde dizayn ve imal edilir. Yanmakta olan yakıtın meydana getirdiği duman gazlarının kazana geçişini sağlamak üzere düzenlenmiş bu boşluğun etrafı borulardan oluşan su duvarları ile çevrilmiştir. Yakıtın yanması sonucu oluşan radyasyon ısısının büyük bir kısmı en verimli bir şekilde bu su duvarlarında alınır. Böylece hem yakıtın yüksek verimle yanması hem de kazan kapasitesine ek bir ısı iletimi ve kapasite artışı sağlanmış olur.

Kazan-Ön ocak sisteminde sirkülasyonu sağlamak için, kazan ile ön ocak uygun şekilde yeterli kesitte boru ve kollektörler ile alttan ve üstten irtibatlandırılırlar.

Ön ocak yan duvarları boru-lama-boru konstrüksiyonlu su borulu, ön ve arka duvarları çift cidarlı olarak dizayn ve imal edilmektedir..

Ön ocak su boruları kaliteli çelik çekme boru olup otomatik makinalarda herhangi bir deformasyon olmaksızın bükülüp şekillendirilmektedir.

Ön ocak sac kısımları H I, HII kalite çelik kazan sacı kullanılmak suretiyle takviyeli olarak imal edilmektedirler.

Ön ocak ön ve arka kısımlarında gerekli yerlerde, kontrol ve temizleme kapakları bulunmaktadır.

Ön ocak dış kısımları uygun kalınlıkta cam yünü veya kaya yünü ile izole edilerek uygun kalınlıkta galvanizli sac kaplanmakta, izole edilmeyen kısımlar ısı ve korozyona dayanıklı boya ile iki kat boyanmaktadır.

 

IZGARA

Yakıtın kendi üzerlerinde yanmasını sağlayan ızgaralar, kazanda kullanılacak yakıt cinsine ve yakma şekline göre dizayn ve imal edilirler.
Izgara tipinin seçiminde kazan kapasitesi, yakıt cinsi ve miktarı, yakma şekli, vb. gibi önemli faktörler dikkate alınır.

Izgara seçimindeki alternatifler şunlardır :
Sabit düz ızgara  Daha çok küçük kapasiteli ön ocaklı sistemlerde, ızgara üzerinde el ile yakma uygulamasında kullanılır
Stoker Küçük ve orta kapasiteli ön ocaklı sistemlerde kömürün otomatik beslenmesi ve yakılması amacıyla kullanılır
İleri itmeli hareketli ızgara Büyük ve orta kapasiteli ön ocaklı sistemlerde kömürün otomatik beslenmesi ve yakılması, külün otomatik alınması amacıyla kullanılır.
Eğik ızgara Talaş, ayçiçeği kabuğu, prina gibi düşük yoğunluklu katı yakıtların yakılması amacıyla kullanılır.
Izgarasız pülverize sistem Kömür tozu, hızar talaşı gibi toz yakıtların pülverize edilerek ön ocak içinde havada yakılması amacıyla kullanılır.

 

YAKMA HAVASI VANTİLATÖRLERİ

 Ön ocak içinde yakılacak yakıtın yanması için gerekli havayı sağlamak üzere kullanılırlar. Vantilatörler genel olarak birden fazla sayıda kullanılırlar. Bunların bir kısmı yakıtın yanması için gerekli esas havayı, bir kısmı da yakıtın tam olarak yüksek verimle türbülanslı bir şekilde yanmasını sağlayan sekonder hava miktarlarını temin ederler. Yakma havası vantilatörleri radyal sanayi tipi olup yüksek basınçlıdırlar.

 

KAZAN

Ön ocakta yakılan yakıt üzerinde kalan ısının sisteme en yüksek verimle aktarılmasını sağlamak amacıyla kullanılan kazanlar, alev duman borulu, üç geçişli olarak diazayn ve imal edilirler.

Kazanların dizaynında yakıt duman gazlarının karakteristikleri yanında, kazanın ileride ön ocak olmaksızın sıvı veya gaz yakıtlarda kullanılabileceği de dikkate alınır. Sisteme monte edilen kazanlar, ön ocak olmaksızın sıvı veya gaz yakıtlar ile sistem ihtiyacını fazlası ile karşılayabilirler.

Ön ocaklı sistemlerde kullandığımız alev duman borulu, üç geçişli kazanların imal ve diğer özellikleri kendi sayfalarında verilmiştir.

 

KURUM TUTUCU

Katı yakıtlı, özellikle kömür yakıtlı kazanlarda yanma sonucu oluşan duman gazları yakıtın içerdiği kül oranına bağlı olarak oldukça kirlidir. Bu kül her ne kadar ön ocak ve kazan içinde alınan konstrüktif tedbirler ile azaltılsa da kısmen duman gazları tarafından sürüklenerek kazan arkasından uçucu kül olarak bacaya verilmek üzere çıkar.

Uçucu külün çevreyi kirletmesini önlemek amacıyla kullanılan kurum tutucular mekanik mültisiklon tipinde olup iç kısmında küçük siklonlar bulunmaktadır. Siklonlarda santrifüj etkisi ile çökertilen partiküller siklon altındaki bunkerde birikmekte, zaman zaman bunker altındaki kapak açılarak kolaylıkla dışarı alınmaktadır. Ayrıca yanma sonucu oluşan kükürt dioksidin bir bölümü de bu uçucu küller ile birlikte çevreye atılmadan toplanmaktadır.

Kurum tutucunun kullanılması ile duman gazları içinde bulunan çevreyi kirletici ve sağlığa zararlı partiküllerin büyük bir bölümü (%95-98) tutulacak böylece işletme ve çevresi duman gazlarının zararlı etkilerinden korunmuş olacaktır.

 

BACA GAZI ASPİRATÖRÜ

Ön ocak içindeki yanma sonucu oluşan duman gazlarının, kazan ve kurum tutucudan geçtikten sonra baca vasıtasıyla çevreye atılması için sistem direncinin karşılanmasını sağlayan baca gazı aspiratörü, radyal tipte olup kayış kasnak tahriklidir. Baca gazı aspiratörü, duman gazlarının sıcaklık ve korozif etkilerine dayanıklı sanayi tipi yüksek basınçlı aspiratördür. Aspiratör motor gücü, yükün en fazla olduğu soğuk çalışma koşullarına göre seçilir.

 

BACA ve DUMAN KANALLARI

Duman gazlarının dış çevreye verilmesi amacıyla kullanılan bacalar, uygun kalınlıkta siyah sac kullanılarak imal edilirler.

Bacalar, kendi kendini taşıyabilir tipte, üçer metrelik flanşlı parçalar halinde imal edilmekte. Bu flanşlı parçaların birbirlerine monte edilmesiyle gerekli yükseklik sağlanmaktadır. Bacalar, taban sacı, yağmur şapkası, temizleme kapağı ve merdiveni ile kompledirler.

Kazan arka duman sandığı ile kurum tutcu siklon,baca gazı aspiratörü ve baca arasında uygun kalınlıkta ; siyah sactan takriben yeterli  uzunlukta by pass lı ve damperli duman kanalları imal ve monte edilmektedir.

Baca ve duman kanaları iç ve dış yüzeyleri ısı ve korozyona dayanıklı siyah boya ile iki kat boyanmakta ; duman kanalları kısmen veya tamamen izole edilmektedir.

 

ISI GERİ KAZANIMI

Katı yakıtlı kazanların duman gazları uçucu kül nedeniyle diğer yakıtlara oranla daha kirli olduğundan ve kömür içindeki kükürt oranı yüksek olduğundan, katı yakıtlı kazanlarda ekonomizer kullanılması tarafımızca tavsiye edilmemektedir.

Ancak, yakma havası olarak ön ısıtılmış sıcak havanın kullanılması ocak sıcaklığını, buna bağlı olarak yanma verimini ve duman gazlarının radyasyon verimi yükseltmesi, ayrıca konstrüksiyonlarının basit, temizliklerinin kolay yapılabilmesi ve yatırım maliyetlerinin düşük olması nedeniyle orta ve büyük kapasiteli kazanlarda hava ısıtıcısı kullanılması özellikle tavsiye edilir.

 

SIVI ve GAZ YAKITLAR KULLANIMI

Dizaynımız olan ön ocaklı kazanlarda, şartlar gerektirdiğinde fuel oil, motorin gibi sıvı yakıtlar ile doğal gaz ve LPG gibi gaz yakıtların yakılabilmesi amacıyla gerekli konstrüktif önlemler alınmıştır. Ön ocak üzerinde uygun bir yerde kapasiteye uygun büyüklükte bir brülörün bağlanabilmesi için kör flanşlı brülör bağlantı boğazı bulunmaktadır.

 

PROJE ve DİZAYN

Ön ocaklı kazanların proje ve termik hesapları, geçmiş yılların deneyimi ve bilgi birikimine dayalı olarak bilgisayar ortamında her kapasite ve yakıt cinsi için özel olarak yapılmaktadır.

 

MONTAJ - TESİSAT - İŞLETMEYE ALMA

Ön ocaklı sistemlerin montajı ve tesisatı işlemleri özen ve titizlik ile yapılmakta, sistemi işletecek elemanların montaj ve işletmeye alma nezaretleri ile eğitimleri sağlanmaktadır.

 

BUHAR
KAZANLARI

BUHAR
JENERATÖRLERİ

DİK TİP BUHAR
JENERATÖRLERİ

KÜÇÜK TİP
BUHAR KAZANLARI

ANA
SAYFA

 

 

mail: mail@demirmakina.com