KURUM TUTUCU SİKLONLAR

Özellikle katı yakıtlı kazanlarda bacaya verilen duman gazları içindeki kül, kurum, vb. partiküller ile çevre sağlığına zararlı kükürt dioksidin bir kısmının tutulması ve ayrılması amacıyla kullanılırlar.

İmal etmekte olduğumuz kurum tutucular, multisiklon ve klasik siklon tiplerinde olup duman gazı karakteristikleri dikkate alınarak kullanım amacına uygun olarak dizayn ve imal edilirler.
 

MULTİSİKLONLAR

Multisiklonlar, duman gazları gibi toz yüklü atık gazların ve proses hava ve gazlarının dinamik olarak temizlenmesinde kullanılırlar. Toz tutma verimleri klasik sistemlere oranla daha yüksek ve tutulabilecek parça büyüklükleri çok daha ince ve küçüktür.

Katı yakıtlı, özellikle kömür yakıtlı kazanlarda yanma sonucu oluşan duman gazları, yakıtın içerdiği kül oranına ve yanma verimine bağlı olarak oldukça kirlidir.
Duman gazları ile birlikte sürüklenen kül ve kurum, her ne kadar kazan içinde alınan konstrüktif tedbirler ile azaltılsa da, kısmen duman gazları tarafından sürüklenerek, kazan arkasından uçucu kül olarak baca vasıtasıyla çevreye verilmek üzere çıkar.

Uçucu kül ve kurumun çevreyi kirletmesini önlemek amacıyla kullanılan kurum tutucular mekanik mültisiklon tipinde olup iç kısmında küçük siklonlar bulunmaktadır.

 

 

Multisiklonların Çalışma Prensibi

Multisiklonlar, kare veya diktörtgen kesitli bir gövde içine yerleştirilmiş birden fazla sayıda küçük siklonlardan oluşurlar.
Beher siklon grubu prensip olarak iç içe geçmiş iki borudan oluşur. Siklon girişinden yüksek hız ile iki boru arasından eksenel olarak siklona giren kirli gaza, iki boru arasındaki kanatçıklar yardımıyla helisel bir akış formu verilerek, yoğunluğu gazdan yüksek olan partiküllerin merkezkaç kuvvet ile dış boru iç cidarlarına yönlendirilmesi sağlanır.
Siklon içindeki ani hız değişimi nedeniyle ataletini kaybeden partiküller, dış boru iç cidarından süzülerek alt konik toplama bunkerine akarlar. Tozundan arındırılmış duman gazı, siklon merkezindeki iç çıkış borusu vasıtasıyla siklon üst kısmından dışarıya verilir.
Siklonlarda santrifüj etkisi ile çökertilen partiküller siklon altındaki bunkerde birikmekte, zaman zaman bunker altındaki kapak açılarak kolaylıkla dışarı alınmaktadır.
Ayrıca yanma sonucu oluşan kükürt dioksidin bir bölümü de bu uçucu küller ile birlikte çevreye atılmadan toplanmaktadır.

Multisiklonlara hava girişi yandan olup, çıkışı karşı istikamette yandan veya yukarıya şeklinde olabilir.

Multisiklonların tutabilecekleri partikül büyüklükleri klasik siklonlardan çok daha küçük olduğu gibi toz tutma verimleri de daha yüksektir.

Multisiklon tipinde kurum tutucunun kullanılması ile duman gazları içinde bulunan çevreyi kirletici ve sağlığa zararlı partiküllerin büyük bir bölümü (%98 verimle) tutulmakta böylece işletme ve çevresi duman gazlarının zararlı etkilerinden korunmuş olmaktadır.

Multisiklonlar, 5.000 m3/h - 40.000 m3/h kapasiteler için standart olarak imal edilirler.

 

KLASİK YÜKSEK VERİMLİ SİKLONLAR

Klasik Siklonların Çalışma Prensibi

Siklon girişinden yüksek hız ile teğetsel olarak siklona giren tozlu gaza, siklon konstrüksiyonu vasıtasıyla helisel bir akış formu verilerek, yoğunluğu taşıyıcı ortamdan daha yüksek olan parçacıkların merkezkaç kuvvet ile siklon cidarlarına yönlendirilmesi sağlanır.
Siklon içindeki ani hız değişimi nedeniyle ataletini kaybeden partiküller siklon cidarından süzülerek alt konik toplama bunkerine akarlar.
Bu mekanizma sonucu içerdiği tozlardan arındırılmış olan gaz, siklon merkezindeki çıkış borusu vasıtasıyla siklon üst kısmından dışarıya verilir.

İçerisinde uçucu kül ve kurum bulunan duman gazları ile aşırı miktarda partikül ihtiva eden hava ve benzeri gazların içerisindeki partiküllerin tutulması ve ayrılması amacıyla ve duman gazı yıkama ve filtreleme sistemlerinde kullanılırlar.

Klasik siklonlar, her kapasite ve her türlü gaz için özel olarak dizayn ve imal edilirler.

HE serisi yüksek verimli siklonlar, en yaygın olarak kullanılan siklonlardır. Optimum basınç kayıpları ile ince taneli malzemelerin ayrılması ve toplanması amacıyla kullanılırlar.
Duman gazı filtreleme sistemlerinde geniş kullanım alanları vardır. Aynı zamanda yüksek parçacık yoğunluğu olan hava ve gazların temizlenmesinde de kullanılırlar.
HE serisi siklonlar, minimum parça büyüklüğü 10-20 mikron aralığında olan tozlu hava ve gazlarda yüksek toplama verimi sağlarlar.

Klasik Siklon Parçaları

Gövde ve Alt Bunker: Gövde, gerekli kalınlıkta siyah sactan silindirik form ve ebatta, alt bunker, konik formda imal edilir. Yüksek toz tutma kapasitesinde uygun basınç düşümü ile çalışır.

Gaz Giriş Flanşı : Dikdörtgen kesitli olup, gövde ile aynı özellik ve kalınlıktaki sactan imal edilir. Gaz kanalı bağlantısı flanşlı olup, karşı flanşı ile birlikte teslim edilir.

Gaz Çıkış Flanşı : Dairesel kesitli olup, gövde ile aynı özellik ve kalınlıktaki sactan imal edilir. Gaz kanalı bağlantısı flanşlı olup, karşı flanşı ile birlikte teslim edilir.
Toz Alma Kapağı : Siklon bunkerinde biriken tozların zaman zaman dışarı alınmasını sağlamak üzere, kolay açılabilir menteşeli, gaz sızdırmaz boşaltma kapağı bulunur.

Toz Alma Flanşı : Talep halinde siklon bunkerinde biriken tozların hava kilidi veya dönel besleyici ile sürekli olarak dışarı alınmasını sağlamak üzere, hava kilidi flanş ölçülerine uygun adatörü ile birlikte teslim edilir.

Taşıyıcı Ayaklar : Siklon ebatları ve ağırlığı dikkate alınarak, köşebent veya NPU profilden imal edilmiş gerekli yükseklikte 3 veya 4 ayaklı olarak teslim edilirler.

 

mail: mail@demirmakina.com