KONDENS ISISI GERİ KAZANMA SİSTEMLERİ

Isıtıcı akışkan olarak veya proses gereği buhar kullanan tesislerde, buhar işlevi esnasında yoğuşarak doyma basıncına uyan sıcaklıkta kondens suyu halinde sistemden kondens tankına geri döner.
Kondens, genellikle ekipman çıkışlarından ve buhar kapanları çıkışından atmosferik basınçta
ve sistemde kullanılan buhar basıncına uyan doyma sıcaklığına yakın bir sıcaklıkta sistemden atılır. Kondens sisteminde basınç azaldıkça kondensin bir kısmı yeniden buharlaşır ve atmosferik basınçta suyun kaynama noktası olan 100°C'a kadar soğur. Yeniden buharlaşan kondens (yani flash buhar) çoğunlukla atmosfere atılarak kaybolur.
Esas enerji kaybının kondensin bir miktarının yeniden buharlaşarak kaybolmasından kaynaklanması nedeniyle, kondensin kazan besleme tankına geri dönünceye kadar basınç altında tutulması ile tasarruf sağlanabilir. Bununla birlikte basınç altında geri kazanımı başarmak herzaman kolay değildir ve buhar kapanlarında oluşan karşı basınç, kapan kapasitesinin kabul edilemeyecek seviyelere düşmesine neden olur.

Aşağıdaki tablodan görülebileceği gibi kondens sıcaklığı buhar basıncına bağlı olarak artar. Aynı tablodan, kondens dönüş oranlarına göre teorik kondens tankı sıcaklıkları okunabilir. Sarı renk ile boyanmış bölgelerde flash buhar kayıpları mevcuttur.
İdeal kondens tankı sıcaklığı 70ºC ile 80ºC arasında olmalıdır.

Kullanılan
Buhar
Basıncı

Buhar /
Kondens
Sıcaklığı

Buhar kullanan Sistemlerde Buhar Basıncına ve Kondens Dönüş

Oranına Bağlı Olarak Kondens Tankı Sıcaklığı (°C)

Kondens Dönüş Oranı (%)

atü

°C

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1

119.6

25.5

35.9

46.4

56.8

67.3

77.8

88.2

98.7

109.1

119.6

2

132.9

26.8

38.6

50.4

62.2

74.0

85.7

97.5

109.3

121.1

132.9

3

143.9

27.9

40.8

53.7

66.6

79.5

92.3

105.2

118.1

131.0

143.9

4

151.1

28.6

42.2

55.8

69.4

83.1

96.7

110.3

123.9

137.5

151.1

5

158.1

29.3

43.6

57.9

72.2

86.6

100.9

115.2

129.5

143.8

158.1

6

164.2

29.9

44.8

59.8

74.7

89.6

104.5

119.4

134.4

149.3

164.2

7

169.6

30.5

45.9

61.4

76.8

92.3

107.8

123.2

138.7

154.1

169.6

8

174.5

31.0

46.9

62.9

78.8

94.8

110.7

126.7

142.6

158.6

174.5

10

183.2

31.8

48.6

65.5

82.3

99.1

115.9

132.7

149.6

166.4

183.2

Tablonun hazırlanmasında taze besleme suyu sıcaklığı 15°C olarak alınmıştır.

Kondens tankının atmosferik basınçta çalışması nedeniyle kondens tankına dönen kondens suyu atmosferik basınçtaki doyma sıcaklığına yani azami 100°C ye kadar soğur. Bu esnada üzerindeki fazla ısıyı kondens suyunun bir bölümünü buharlaştırmak suretiyle buhar halinde çevreye atar. Bu olay kendini kondens tankı kapağından veya havalık borusundan buhar tütmesi şeklinde gösterir.

Sistemden dönen kondens miktarının üretilen buhar miktarına oranı %50 den yüksek olan sistemlerde kondens tankı sistem işletmeye alındıktan kısa bir süre sonra ısınarak tüm çalışma saatleri boyunca sürekli olarak kaynar ve çevreye buhar verir. Kondens tankının kaynaması ve tütmesi, sistemdeki kondenstoplardan bir veya birkaçının arızalı olup buhar kaçırması halinde daha da şiddetlenir.

Kondens tankının kaynaması ve dışarıya buhar vermesi sistemin verimsiz çalıştığını gösterir. Çünkü kaçan buhar, enerji ve yumuşak su kaybı, yani para kaybı demektir.

Buhar kullanan sistemlerde buhar kazanı işletme basıncına bağlı olarak meydana gelecek flash buhar kayıpları aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Kullanılan
Buhar
Basıncı

Buhar kullanan Sistemlerde Buhar Basıncına ve Kondens Dönüş

Oranına Bağlı Olarak Flash Buhar Kayıpları (%)

Kondens Dönüş Oranı (%)

atü

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7

3.6

2

-

-

-

-

-

-

-

1.7

3.8

6.0

3

-

-

-

-

-

-

0.9

3.3

5.6

7.9

4

-

-

-

-

-

-

1.8

4.3

6.7

9.2

5

-

-

-

-

-

0.2

2.7

5.3

7.9

10.4

6

-

-

-

-

-

0.8

3.5

6.1

8.8

11.5

7

-

-

-

-

-

1.4

4.1

6.9

9.7

12.4

8

-

-

-

-

-

1.9

4.7

7.6

10.4

13.3

10

-

-

-

-

-

2.8

5.8

8.8

11.8

14.8

Tablonun hazırlanmasında taze besleme suyu sıcaklığı 15°C olarak alınmıştır.

Yukarıdaki değerler kondenstopların %100 verimle çalıştığı kabul edilerek düzenlenmiştir. Pratikte en sağlıklı çalışan kondenstoplarda bile kondens suyu ile birlikte sürüklenen buhar miktarı kondens miktarının %4 ü kadardır. Bu oran bakımsız, arızalı ve/veya uygun seçilmemiş olan kondenstoplar ile daha da artmaktadır.

Buhar kullanan tesislerde sistem verimi flash buhar kaybı kadar azalmaktadır. Yani sistem yakıt harcamının flash buhar kaybı kadar yüzdesi flash buhar nedeniyle gereğinden fazla yakılmaktadır.
Ayrıca flash buhar ile birlikte oldukça önemli miktarda kaliteli damıtık su kaybı da olmaktadır.

Eğer kondens tankınızdan veya degazörünüzden buhar tütüyorsa flash buhar kayıplarınız var demektir.

Prensipte, sıcak kondensten, düşük basınçlı flaş buhar elde ederek enerjinin bir kısmını geri kazanmak mümkündür.
Bu kondensin bir flaş tankında toplanmasıyla sağlanabilir. Tank içine alınan kondensattan basınç düştükçe oluşan buhar, tankın üzerinde toplanır ve buradan düşük basınçlı buhar sistemini besler. Geride kalan sıcak kondens tankın dibinden kazana alınır. Çoğunlukla 2 bar basınç veya daha az düşük basınçlı buhar ihtiyacı, bir flaş buhar geri kazanım sisteminin kurulması ve çalıştırılması için ekonomik olmaktadır.

Kondensin bir diğer kullanım imkanı da , fabrika içinde herhangi bir proses hattının ön ısıtmasıdır. Böylece kondens sıcaklığı 100°C nin altına düşer. O zaman kondens geri dönüşündeki flash buharın miktarı (ve ilgili bütün kayıplar) hemen hemen ihmal edilebilecek seviyede olur.
Gıda üretim fabrikaları gibi bazı sanayi tesislerinde, geri dönen kondensin ısısının bir ısı değiştirici vasıtasıyla, prosese giren soğuk suya aktarımı ile proses için gerekli sıcak su ihtiyacı karşılanabilir. Kondensin doğrudan sıcak su olarak kullanımı nadiren tavsiye edilir, çünkü genellikle ziyan edilemeyecek kadar kadar sıcak ve saftır.

Kondens geri kazanımı yakıt tüketimi veya buhar kadar dikkatle izlenmelidir.

Eğer sistemde kullanılan buhar çoğunlukla yüksek basınçta ise, sistemin sıcaklık ihtiyaçlarının çok yüksek olmadığı diğer bölümlerde bu yüksek basınçlı buharın kondensinden oluşan flaş buharın kullanılması düşünülebilir.

Bütün bunlara ilaveten, kondens geri dönüş hatları ve toplama tankları da buhar hatları kadar iyi yalıtılmalıdır.

Sistemdeki cihazlarda kondenstop kullanılıyor ise, olası kondenstop arızalarında kayıpların önüne geçmek amacıyla "Kondens Isısı Geri Kazanma Sistemi" nin kullanılması işletme ekonomisi bakımından zorunlu olmaktadır.

DEMİR MAKİNA "KONDENS ISISI GERİ KAZANMA SİSTEMLERİ" ile sisteminizde oluşan flash buhar kayıplarının önüne geçebilir, bu enerjiyi sisteminize geri kazandırabilirsiniz.

Geri Kazanılan Flash Buhar Enerjisi Kullanım Yerleri

  • Kazan besleme suyunun kazana verilmeden önce son ısıtılmasında,

  • Degazör buhar harcamının karşılanmasında, veya taze besleme suyunun ısıtılması degaze edilmesinde,

  • Tesiste proses, vb.amaçlar için kullanılan sıcak suyun ön veya tam ısıtılmasında,

  • Düşük basınçlı buhar kullanan sistemlerin takviyesinde,

  • Yakıt olarak fuel oil kullanan tesislerde yakıtın ısıtılmasında,

 

DEMİR MAKİNA FLASH BUHAR ISI GERİ KAZANIM EŞANJÖRLERİ

Flash Buhar Isı Geri Kazanım Eşanjörleri, temiz ortamlarda çalışan eşanjörler olduklarından U borulu veya düz borulu konstrüksiyonlarda özel olarak tasarlanıp imal edilirler. 
Flash buhar, eşanjörün gövde kısmına (boruların dışına) verilir, soğutma suyu boruların içinden geçer.
Soğutma suyu giriş ve çıkış sıcaklıkları düşük olduğunda, korozyon tehlikesi olmayacağından siyah malzemeden imal edilmelerinde bir sakınca yoktur. Ancak soğutma suyu çıkış sıcaklığının 60°C ve daha yüksek sıcaklıklarda olması istendiğinde, yumuşak suyun korozif etkileri göz önüne alınarak suyun sirküle ettiği boru devresinin paslanmaz olması daha uygun olacaktır.
Soğutma suyunun, kazanda buhar üretimi ve sistemde buhar kullanımı olduğu sürece sürekli olarak sirküle etmesi gerekir.

 

Mevcut Kondens Tankına Flash Buhar Geri Kazanım Eşanjörü Uygulaması

Bir buhar üretim tesisinde "Kondens ve Blöf Isısı Geri Kazanma Sistemleri" ayrı ayrı uygulanabileceği gibi müşterek olarak kombine bir şekilde de uygulanabilir.

Tarafımızca sisteminizde bir analiz yapabilmemiz için aşağıda sıralanan tablo maddelerinin karşılıklarını doldurup tarafımıza ilettiğinizde, sisteminiz değerlendirilerek sonuçları ve çözümleri tarafınıza en kısa zamanda iletilecektir.

Firma Ünvanı  
Adresi  
Telefon      
Fax  
Yetkili  Adı Soyadı   Görevi  
email      
Kazan No. 1 2 3
Kazan Isıtma Yüzeyi           m2      
İmalatçı Firma      
Kazan İşletme Basıncı         atü      
Kazan Kapasitesi               kg/h      
Yakıt Cinsi      
Brülör Markası ve Tipi      
Brülör Kapasitesi      
Yakıt Harcamı      
Çalışma Durumu  Faal / yedek Faal / yedek Faal / yedek
Fiili Buhar Üretimi              kg/h      
Baca Gazı Çıkış Sıcaklığı    °C      
Kondens Dönüş Oranı         %      
Kondens Tankı Sıcaklığı        °C      
Kazan Blöf Şekli      
Blöf Miktarı kg/h veya Oranı      
Yüzey Blöfü

var - yok

var - yok var - yok
Dip Blöfü var - yok var - yok var - yok
Blöf Şekli      
Blöf Isısı Geri Kazanma Sistemi

var - yok

var - yok var - yok
Kondens Isısı Geri Kazanma Sistemi var - yok var - yok var - yok
Sistemde Geri Kazanılacak Isının Kullanılması Muhtemel Yerler

Kazan Besi Suyu Isıtılması  -  Kullanma Suyu Isıtılması

Düşünceler ve Talepler  

 

BLÖF ISISI GERİ KAZANMA SİSTEMLERİ

ISI GERİ KAZANMA SİSTEMLERİ

EKONOMİZERLER

HAVA ISITICILARI

ATIK ISI
KAZANLARI

TURBULATÖRLER

EŞANJÖRLER

ANA
SAYFA

mail: mail@demirmakina.com